800265329

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΠΑΞΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.254,305.132,396.121,9111.254,304.682,226.572,08
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός36.555,9430.884,265.671,6836.555,9430.568,655.987,29
5. Μεταφορικά Μέσα33.102,1014.705,3618.396,7433.102,1011.133,1121.968,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.437,0110.515,19921,8211.437,0110.439,96997,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)92.349,3561.237,2031.112,1592.349,3556.823,9435.525,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)31.112,1535.525,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα50.951,5990.960,50
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες48.822,7155.694,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου20.000,0030.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι39.474,0434.334,42
108.296,75120.028,82
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο229.122,61186.135,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας152.715,20213.115,82
381.837,81399.251,30
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)541.086,15610.240,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.489,343.489,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο201.491,68201.491,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)234.981,02234.981,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών131.217,50131.217,50
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές42.658,7366.650,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη64.316,8146.229,39
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.450,903.698,10
10. Μερίσματα πληρωτέα96.573,34162.989,81
205.999,78279.567,53
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)337.217,28410.785,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)572.198,30645.766,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)572.198,30645.766,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.511.941,581.472.822,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.200.649,141.112.317,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως311.292,44360.504,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας175.245,06163.180,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως136.047,38197.324,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως136.047,38197.324,23
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)136.047,38197.324,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων136.047,38197.324,23
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως136.047,38197.324,23
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.201.491,68
337.539,06197.324,23
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος39.474,04
Κέρδη προς διάθεση298.065,02197.324,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα96.573,34
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο201.491,68
298.065,02
ΠΑΞΟΙ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΕΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ416980ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Α' ΤΑΞΗ 26420

Tags: , , , ,