094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/β/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 72033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3557.158,3557.158,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως213.446,820,00213.446,82219.504,146.057,19213.446,95
272.982,282.377,11270.605,17279.039,608.434,30270.605,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα256.525,63256.525,63252.669,36252.669,36
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός16.266,478.167,178.099,3022.023,5711.466,0510.557,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)285.067,7920.442,84264.624,95286.968,6223.741,72263.226,90
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)266.484,31265.086,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες34.814,1234.814,12
Μείον: Προβλέψεις8.016,2526.797,878.016,2526.797,87
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,806.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι67.469,5664.765,38
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.287,973.287,97
104.554,20101.850,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.184,49682,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.686,1624.178,40
16.870,6524.860,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)122.975,34128.261,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο198.993,00198.993,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων121.935,91121.935,91
128.679,70128.679,70
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-10.231,61-121,38
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-92.952,07-92.830,69
-103.183,68-92.952,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)224.489,02234.720,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών234.508,90234.508,90
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές100.395,6193.584,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.199,992.448,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί12.903,4914.181,41
11. Πιστωτές διάφοροι131.658,05130.598,95
247.157,14240.813,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)481.666,04475.322,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)706.155,06710.043,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών6.998,806.998,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)706.155,06710.043,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών6.998,806.998,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00797,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00797,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.215,612.610,46
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως6.164,169.379,776.505,399.115,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.379,77-8.318,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.379,77-8.318,29
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,008.831,558.831,55
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες851,84851,84-851,84634,64634,648.196,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-10.231,61-121,38
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-10.231,61-121,38
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-10.231,61-121,38
Ζημίες εις νέο-10.231,61-121,38
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ο Προεδρος του ΔΣ
Μοσχος Δ. Κούκουλας
Α.Δ.Τ ΑΙ 427130
ο Αντιπροεδρος του ΔΣ
Ανδρεας Μ. Κούκουλας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 427657
Ο Λογιστης
Παναγιωτης Σταθάκης
Α.Δ.Τ ΑΕ 953744 Αρ. Αδειας 19614 Σ' Ταξης

Tags: , , , ,