094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 7203352000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 18 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 18 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 7203352000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3557.158,3557.158,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως219.504,146.057,19213.446,95219.504,146.057,19213.446,95
279.039,608.434,30270.605,30279.039,608.434,30270.605,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα252.669,36252.669,36346.447,41346.447,41
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.023,5711.466,0510.557,5222.023,5711.466,0510.557,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)286.968,6223.741,72263.226,90380.746,6723.741,72357.004,95
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)265.086,26358.864,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες34.814,1234.814,12
Μείον: Προβλέψεις8.016,2526.797,878.016,2526.797,87
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,806.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι64.765,3879.960,96
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.287,973.287,97
101.850,02117.045,60
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές66.649,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο682,591.235,94
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας24.178,402.040,19
24.860,993.276,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)128.261,50188.521,93
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο198.993,00198.993,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
3. Ειδικά αποθεματικά62.800,06
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων121.935,91188.721,89
128.679,70258.265,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-92.830,69-27.265,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-121,38-65.565,69
-92.952,07-92.830,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)234.720,63364.428,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών234.508,90169.049,71
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές93584,48102.475,07
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.700,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων80.147,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.448,932.242,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.181,4114.475,15
11. Πιστωτές διάφοροι130.598,95126.563,36
240.813,77330.604,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)475.322,67499.653,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)710.043,30864.081,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών6.998,8030.476,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)710.043,30864.081,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών6.998,8030.476,42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 18 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)797,56532,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως797,56532,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.610,467.964,19
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως6.505,399.115,854.751,4212.715,61
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.318,29-12.182,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα11,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7,603,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.318,29-12.179,07
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα8.831,558.831,5512.098,7412.098,74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26.972,47
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες634,64634,648.196,91212,2027.184,67-15.085,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-121,38-27.265,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.086,84
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.086,840,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-121,38-27.265,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-121,38-27.265,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-65.565,69
-121,38-92.830,69
Ζημίες εις νέο-121,38-92.830,69
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Μόσχος Δ. Κούκουλας
ΑΔΤ ΑΙ427230
Μέλος ΔΣ
Ανδρέας Κούκουλας
ΑΔΤ ΑΙ427657
Ο Προιστάμενος λογιστηρίου
Παναγιώτης Σταθάκης
ΑΦΜ 034996360

Tags: , , , ,