094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 123492054000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 123492054000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.439,741.439,740,001.439,741.439,740,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα11.900,000,0011.900,0011.900,000,0011.900,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός135.300,0017.589,00117.711,00135.300,0012.177,00123.123,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)147.200,0017.589,00129.611,00147.200,0012.177,00135.023,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις147,00147,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)129.758,00135.170,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες28.915,0920.296,10
11. Χρεώστες διάφοροι22.483,3552.866,39
51.398,4473.162,49
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο26.506,3527.394,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας691,800,46
27.198,1527.394,98
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)78.596,59100.557,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.794,664.396,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.136,862.949,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο21.150,8354.649,36
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)29.787,6962.099,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.772,1611.605,76
11. Πιστωτές διάφοροι165.589,40166.419,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)181.361,56178.024,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)211.149,25240.124,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)211.149,25240.124,09
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)44.473,1344.586,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.473,1344.586,28
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως10.882,569.394,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως33.590,5735.192,26
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12,93-12,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως33.577,6435.192,26
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα102,40102,40-102,400,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)33.475,2435.192,26
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.412,005.412,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.412,000,005.412,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων33.475,2435.192,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως33.475,2435.192,26
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.737,5210.205,76
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.400,001.400,00
Κέρδη προς διάθεση22.337,7223.586,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.186,891.249,33
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο21.150,8322.337,17
22.337,7223.586,50
ΛΑΜΙΑ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 999292
Tags: , , , ,