094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9741/14/B/86/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 23074554000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
38 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 38 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9741/14/B/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 23074554000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως40.328,1829.764,0610.564,1231.745,5428.460,813.284,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα407.793,08407.793,08407.793,080,00407.793,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα577.595,57399.915,60177.679,97559.919,54397.901,64162.017,90
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός53.130,0243.629,849.500,1852.411,0243.358,959.052,07
5. Μεταφορικά Μέσα152.366,55134.929,0917.437,46152.366,56133.775,7118.590,85
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός289.534,05262.752,9126.781,14288.796,37260.357,2528.439,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.480.419,27841.227,44639.191,831.461.286,57835.393,55625.893,02
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις34.042,5534.042,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις710,20710,20
34.752,7534.752,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)673.944,58660.645,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα697.826,35646.837,45
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες427.102,18363.815,21
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου86.845,7645.421,63
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου100.989,4180.040,49
11. Χρεώστες διάφοροι178.033,40119.758,98
792.970,75609.036,31
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο22.916,9911.807,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας396,5612.183,92
23.313,5523.991,29
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.514.110,651.279.865,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων915,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 140.711,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο412.283,23412.283,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.268,2718.268,27
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.743,7829.743,78
4. Έκτακτα αποθεματικά1.580,251.580,25
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων140.368,04140.368,04
171.692,07171.692,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-48.259,23-35.269,57
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)553.984,34566.974,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές250.160,93214.118,94
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)350.258,19318.547,21
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων829.988,67802.064,87
4. Προκαταβολές πελατών170.807,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.569,8830.842,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.160,649.124,71
11. Πιστωτές διάφοροι32.604,702.123,19
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.645.550,011.376.821,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.199.534,351.943.795,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.199.534,351.943.795,55
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.716.190,202.892.961,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.192.917,542.315.571,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως523.272,66577.390,58
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως31.436,1528.843,70
ΣΥΝΟΛΟ554.708,81606.234,28
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας111.307,06116.100,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως383.067,00494.374,06409.812,07525.912,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως60.334,7580.322,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα3.000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα70.720,65-70.720,6557.278,47-54.278,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.385,9026.043,74
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1.399,991.399,991.399,99
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα390,47390,47-390,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.985,9125.653,27
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.137,148.268,44
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.137,140,008.268,440,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.985,9125.653,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.985,9125.653,27
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-35.269,57-56.182,21
-44.255,48-30.528,94
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.003,754.740,63
Ζημίες εις νέο-48.259,23-35.269,57
ΛΑΜΙΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 977708
0 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 979684
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 478649

Tags: , , , ,