800386846

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 119572116000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - Γ.Ε.ΜΗ. 119572116000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,00699,990,01700,00699,990,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός12.015,645.876,146.139,5012.015,644.705,347.310,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.158,582.158,490,092.158,582.158,490,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.874,228.734,626.139,6014.874,227.563,827.310,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)6.139,607.310,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα12.352,8818.158,76
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων180,53
12.352,8818.339,29
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι3.305,393.305,39
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο30.796,8124.912,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας103,89103,89
30.900,7025.016,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)46.558,9746.661,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-13.431,34-17.184,51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)46.568,6642.815,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές5.178,5510.364,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-4.022,86-4.601,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί391,46260,16
11. Πιστωτές διάφοροι3.902,144.413,14
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.449,2910.436,15
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα680,62720,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)52.698,5753.971,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)52.698,5753.971,64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)73.928,5897.197,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων55.095,2181.014,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.833,3716.182,88
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.863,37
ΣΥΝΟΛΟ18.833,3718.046,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.841,258.004,35
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως11.365,0114.206,2615.214,7523.219,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.627,11-5.172,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.627,11-5.172,85
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα73,9473,94-73,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)4.553,17-5.172,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.734,627.563,82
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.734,620,007.563,820,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων4.553,17-5.172,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως4.553,17-5.172,85
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-17.184,51-11.211,66
-12.631,34-16.384,51
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι800,00800,00
Ζημίες εις νέο-13.431,34-17.184,51
ΠΑΤΡΑ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΖΙΜΑ Β. ΙΟΥΛΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΜΕΝΙΟΣ


Tags: , , , ,