094051823

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2428/01/B/86/2483
Γ.Ε.ΜΗ.: 000296401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2428/01/B/86/2483 - Γ.Ε.ΜΗ. 000296401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως704,34704,330,01704,34704,330,01
704,34704,330,01704,34704,330,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα56.330,7156.326,723,9956.330,7156.326,723,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.298,9922.193,68105,3121.609,0121.503,70105,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)78.629,7078.520,40109,3077.939,7277.830,42109,30
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.318,721.318,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.428,021.428,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι22.608,3724.654,15
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα29,3529,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο22.838,2312.845,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας418.216,01386.015,87
441.054,24398.861,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)463.691,96423.544,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων880,00615,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.504,00 μετοχές των 39,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο292.656,00292.656,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων312,15312,15
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό66.639,1763.832,37
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο83.659,0856.231,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)443.266,40413.032,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη16.027,655.313,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.463,915.113,66
11. Πιστωτές διάφοροι1.242,032.129,33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)22.733,5912.556,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)465.999,99425.587,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)465.999,99425.588,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)278.541,09236.790,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως278.541,09236.790,87
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας159.064,23156.861,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως119.476,8679.929,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα245,70543,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως119.722,5680.473,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)119.722,5680.473,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων689,98
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων119.032,5880.473,22
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
ΑΘΗΝΑ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ
Α.Δ.Τ. ΑΒ287524
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ
Α.Δ.Τ. Α741387
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕ 0008119

Tags: , , , ,