801264656

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ - BOOTHIC

ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ - BOOTHIC
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
ΑΘΗΝΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018


Tags: , , , ,