094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/B/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 72033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/B/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3557.158,3557.158,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως106.676,47106.676,47214.176,47214.176,47
166.211,932.377,11163.834,82273.711,932.377,11271.334,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα339.843,54339.843,54304.979,77304.979,77
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.097,741.097,74900,00900,00
5. Μεταφορικά Μέσα10.877,9810.877,970,0110.877,9810.877,970,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.241,558.167,1714.074,3816.266,478.167,178.099,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)374.060,8119.045,14355.015,67333.024,2219.045,14313.979,08
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)356.875,03315.838,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες34.814,1234.814,12
Μείον: Προβλέψεις8.016,2526.797,878.016,2526.797,87
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,806.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι90.771,9483.864,71
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.287,973.287,97
127.856,58120.949,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.779,33496,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9.255,1013.124,92
13.034,4313.621,23
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)142.441,50136.121,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 8.483,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο248.976,05248.976,05
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων110.944,10121.935,91
117.687,89128.679,70
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-106.207,23
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-112.639,24-112.639,24
-218.846,47-112.639,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)147.817,47265.016,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών234.508,90234.508,90
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές110.787,49108.034,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.318,662.177,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.284,0711.621,62
11. Πιστωτές διάφοροι202.525,00148.025,00
326.915,22269.859,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)561.424,12504.368,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)709.241,59769.384,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών6.998,806.998,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)709.241,59769.384,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών6.998,806.998,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας98.874,822.373,71
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως6.031,00104.905,826.235,938.609,64
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-104.905,82-8.609,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,801,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-104.905,02-8.607,67
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους1.302,211.302,21-1.302,21847,89847,89-847,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-106.207,23-9.455,56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-106.207,23-9.455,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-106.207,23-9.455,56
Ζημίες εις νέο-106.207,23-9.455,56
ΡΟΔΟΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο Προεδρος του ΔΣ
Μόσχος Δ. Κούκουλας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 427130
Ο Αντιπροεδρος στο ΔΣ
Ανδρέας Μ. Κούκουλας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 427657
Ο Λογιστής
Παναγιώτης Σταθάκης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 953744 Αρ. Αδειας 19614 Α΄ Τάξης

Tags: , , , , ,