094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3557.158,3557.158,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως214.176,47214.176,47213.446,82213.446,82
273.711,932.377,11271.334,82272.982,282.377,11270.605,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα304.979,77304.979,77256.525,63256.525,63
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός900,00900,00
5. Μεταφορικά Μέσα10.877,9810.877,970,0112.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός16.266,478.167,178.099,3016.266,478.167,178.099,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)333.024,2219.045,14313.979,08285.067,7920.442,84264.624,95
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)315.838,44266.484,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες34.814,1234.814,12
Μείον: Προβλέψεις8.016,2526.797,878.016,2526.797,87
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,806.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι83.864,7167.469,56
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.287,973.287,97
120.949,35104.554,20
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο496,311.184,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας13.124,9215.686,16
13.621,2316.870,65
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)136.121,07122.975,34
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 8.483,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο248.976,05198.993,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων121.935,91121.935,91
128.679,70128.679,70
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-9.455,56-10.231,61
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-103.183,68-92.952,07
-112.639,24-103.183,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)265.016,51224.489,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών234.508,90234.508,90
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές108.034,99100.395,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.177,552.199,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί11.621,6212.903,49
11. Πιστωτές διάφοροι148.025,00131.658,05
269.859,16247.157,14
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)504.368,06481.666,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)769.384,57706.155,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών6.998,806.998,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)769.384,57706.155,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών6.998,806.998,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.373,713.215,61
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως6.235,938.609,646.164,169.379,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.609,64-9.379,77
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.607,67-9.379,77
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα851,84
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους847,89847,89-847,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-9.455,56-10.231,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-9.455,56-10.231,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-9.455,56-10.231,61
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο Προεδρος ΔΣ
Μοσχος Δ. Κούκουλας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 427130
Ο Αντιπροεδρος ΔΣ
Ανδρεας Μ. Κούκουλας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 427657
Ο Λογιστης
Παναγιωτης Σταθάκης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 953744 Αρ. Αδειας 19614 Α' Ταξης

Tags: , , , ,