094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 123492054000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - Γ.Ε.ΜΗ. 123492054000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.439,741.439,740,001.439,741.439,740,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα11.900,000,0011.900,0011.900,000,0011.900,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός135.300,0023.001,00112.299,00135.300,0017.589,00117.711,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)147.200,0023.001,00124.199,00147.200,0017.589,00129.611,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις452,00147,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)124.651,00129.758,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες20.688,2128.915,09
11. Χρεώστες διάφοροι17.224,1922.483,35
37.912,4051.398,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο26.266,3526.506,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας16.560,45691,80
42.826,8027.198,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)80.739,2078.596,59
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων876,902.794,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό5.359,704.136,86
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο42.984,8821.150,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)52.844,5829.787,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.641,3415.772,16
11. Πιστωτές διάφοροι141.781,18165.589,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)153.422,52181.361,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)206.267,10211.149,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)206.267,10211.149,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)45.417,0544.473,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως45.417,0544.473,13
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως10.965,4010.882,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.451,6533.590,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5,33-5,3312,93-12,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.446,3233.577,64
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00102,40102,40-102,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)34.446,3233.475,24
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.412,005.412,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.412,000,005.412,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων34.446,3233.475,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως34.446,3233.475,24
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.989,439.737,52
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.400,001.400,00
Κέρδη προς διάθεση23.056,8922.337,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.222,841.186,89
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο21.834,0521.150,83
23.056,8922.337,72
ΛΑΜΙΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 999292
Tags: , , , ,