094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9741/14/B/86/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 23074554000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9741/14/B/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 23074554000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως40.328,1831.518,428.809,7640.328,1829.764,0610.564,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα407.793,08407.793,08407.793,08407.793,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα577.595,57401.805,60175.789,97577.595,57399.915,60177.679,97
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός53.130,0243.885,299.244,7353.130,0243.629,849.500,18
5. Μεταφορικά Μέσα152.366,54136.082,4716.284,07152.366,55134.929,0917.437,46
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός313.933,41266.692,9547.240,46289.534,05262.752,9126.781,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.504.818,62848.466,31656.352,311.480.419,27841.227,44639.191,83
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις39.042,5534.042,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις710,20710,20
39.752,7534.752,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)696.105,06673.944,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα921.590,42697.826,35
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες466.754,43427.102,18
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου100.923,3486.845,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου123.553,20100.989,41
11. Χρεώστες διάφοροι87.598,97178.033,40
778.829,94792.970,75
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο14.102,4322.916,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας37.916,98396,56
52.019,4123.313,55
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.752.439,771.514.110,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων915,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 140.711,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο412.283,23412.283,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.268,2718.268,27
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.743,7829.743,78
4. Έκτακτα αποθεματικά1.580,251.580,25
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων140.368,04140.368,04
171.692,07171.692,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-131.100,76-48.259,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)471.142,81553.984,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές311.448,64250.160,93
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)374.324,97350.258,19
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.007.887,72829.988,67
4. Προκαταβολές πελατών264.923,72170.807,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.696,742.569,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.858,509.160,64
11. Πιστωτές διάφοροι15.071,4932.604,70
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.986.211,781.645.550,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.457.354,592.199.534,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.457.354,592.199.534,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.551.841,312.716.190,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.071.929,232.192.917,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως479.912,08523.272,66
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως10.194,2731.436,15
ΣΥΝΟΛΟ490.106,35554.708,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας100.977,03111.307,06
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως382.841,15483.818,18383.067,00494.374,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.288,1760.334,75
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα85.367,88-85.367,8870.720,65-70.720,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-79.079,71-10.385,90
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη241,93241,93241,931.399,991.399,99
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,001.399,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-78.837,78-8.985,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.993,237.137,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.993,230,007.137,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-78.837,78-8.985,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-78.837,78-8.985,91
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-48.259,23-35.269,57
-127.097,01-44.255,48
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.003,754.003,75
Ζημίες εις νέο-131.100,76-48.259,23
ΛΑΜΙΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 999292
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 977708
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 478649

Tags: , , , ,