801073968

Χ ΚΟΡΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διασκέδαση-Ψυχαγωγία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 801073968
Γ.Ε.ΜΗ.: 148469203000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Δημιουργήθηκε
Χ ΚΟΡΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 801073968 - Γ.Ε.ΜΗ. 148469203000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.609,001.500,001.109,002.160,000,002.160,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.609,001.500,001.109,002.160,000,002.160,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.109,002.160,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα38.751,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.546,500,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο16.520,0810.000,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)56.817,5810.000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο10.000,0010.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.041,690,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-3.131,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)11.041,696.868,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές7.227,075.214,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη24.597,3777,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.560,45
10. Μερίσματα πληρωτέα5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)46.884,895.291,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)57.926,5812.160,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)57.926,5812.160,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)413.039,190,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων152.247,540,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως260.791,650,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας247.503,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.288,150,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.288,150,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα553,69553,690,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα497,96497,9655,730,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.343,880,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.343,880,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2017 χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.343,880,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-3.131,76-3.131,76
10.212,12-3.131,76
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.670,43
Κέρδη προς διάθεση6.541,69-3.131,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.041,69
2. Πρώτο μέρισμα5.500,00
6.541,69
ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΪΟΥ 2018
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΔΑ
Tags: , , , ,