095367483

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45069/01/ΑΤ/Β/00/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45069/01/ΑΤ/Β/00/14
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως88.281,0283.109,405.171,6285.486,7282.642,632.844,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα10.271,4610.271,4610.271,4610.271,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα376.165,3671.171,20304.994,16372.494,3062.433,41310.060,89
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός443.351,52314.224,00129.127,52443.351,52296.699,21146.652,31
5. Μεταφορικά Μέσα176.604,26174.116,572.487,69176.604,26173.307,723.296,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός138.747,41118.793,3519.954,06138.355,02115.633,1422.721,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.145.140,01678.305,12466.834,891.141.076,56648.073,48493.003,08
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις2.700,002.700,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις12.272,5712.272,57
14.972,5714.972,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)481.807,46507.975,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη3.860.018,803.563.744,72
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων969.874,96559.074,25
4.829.893,764.122.818,97
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.488.960,811.358.536,95
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου15.227,3215.227,32
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων33.321,0721.610,67
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες58.340,3858.340,38
11. Χρεώστες διάφοροι299.580,85214.646,65
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων439.263,63353.348,04
2.334.694,062.021.710,01
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα26.625,0426.625,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο94.310,6436.801,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας343.839,43193.000,71
438.150,07229.802,47
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)7.629.362,936.400.956,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.392,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 39.900,00 μετοχές των 49,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.955.100,001.955.100,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό214.013,58214.013,58
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων489.703,59489.703,59
703.717,17703.717,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο50.711,60
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-228.600,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)2.430.216,942.709.528,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές686.734,60513.597,89
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.293.510,91654.114,44
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.464.389,922.314.360,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη125.529,22119.961,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί113.323,1264.346,71
10. Μερίσματα πληρωτέα530.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι4.930,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.683.487,774.201.311,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων1.691,69
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.637,302.637,30
2.637,304.328,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)8.116.342,016.915.168,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών38.073,25
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις338.565,98
1. Κατά την 3112/2008 δεν προέκυψε υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92. 2. Ο πίνακας διάθεσης κερδών της προηγούμενης χρήσης εμφανίζεται όπως τροποποιημένος εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση της 30/06/2008.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)8.116.342,016.915.168,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών38.073,25
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις338.565,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)6.016.119,394.751.812,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων5.882.990,244.354.098,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως133.129,15397.713,77
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως27.779,1224.000,00
ΣΥΝΟΛΟ160.908,27421.713,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας105.897,16171.079,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως55.011,11250.634,53
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα336.318,09-336.318,09179.831,14-179.831,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-281.306,9870.803,39
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα14.697,0614.697,06
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα12.701,9112.701,911.995,1519.287,4719.287,47-19.287,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-279.311,8351.515,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27.927,1661.539,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27.927,160,0061.539,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-279.311,8351.515,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-279.311,8351.515,92
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.50.711,60606.107,37
-228.600,23657.623,29
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος76.911,69
Ζημίες εις νέο-228.600,23580.711,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα530.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο50.711,60
580.711,60
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΒ-249551
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ-344501
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ-278973

Tags: , , ,