095367483

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45069/01/ΑΤ/Β/00/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45069/01/ΑΤ/Β/00/14
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως90.113,4784.552,875.560,6088.281,0283.109,405.171,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα10.271,4610.271,4610.271,4610.271,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα376.165,3679.856,98296.308,38376.165,3671.171,20304.994,16
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός443.351,52340.680,34102.671,18443.351,52314.224,00129.127,52
5. Μεταφορικά Μέσα176.604,26174.116,572.487,69176.604,26174.116,572.487,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός138.417,79123.723,8814.693,91138.747,41118.793,3519.954,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.144.810,39718.377,77426.432,621.145.140,01678.305,12466.834,89
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις2.700,002.700,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις12.272,5712.272,57
14.972,5714.972,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)441.405,19481.807,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη3.242.999,243.860.018,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.099.191,49969.874,96
4.342.190,734.829.893,76
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.114.904,611.488.960,81
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου15.227,32
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων97.427,6933.321,07
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες58.340,3858.340,38
11. Χρεώστες διάφοροι156.780,66299.580,85
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων605.974,27439.263,63
2.033.427,612.334.694,06
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα26.625,0426.625,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο43.400,7994.310,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας331.364,12343.839,43
374.764,91438.150,07
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)6.777.008,297.629.362,93
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 39.900,00 μετοχές των 49,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.955.100,001.955.100,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό214.013,58214.013,58
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων489.703,59489.703,59
703.717,17703.717,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-289.481,37-228.600,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)2.369.335,802.430.216,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές512.945,09686.734,60
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)903.905,061.293.510,91
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.210.565,393.464.389,92
4. Προκαταβολές πελατών15.332,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη36.153,15125.529,22
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί65.799,50113.323,12
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις103.723,55
11. Πιστωτές διάφοροι3.576,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.852.000,985.683.487,77
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.637,302.637,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)7.223.974,088.116.342,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις664.083,41664.083,41
Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31/12/2004. Κατά την 31/12/2008 δεν προέκυψε υποχρέωση αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)7.223.974,088.116.342,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις664.083,41338.565,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)5.964.200,406.016.119,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων5.518.679,785.882.990,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως445.520,62133.129,15
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως13.381,5227.779,12
ΣΥΝΟΛΟ458.902,14160.908,27
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας115.378,30105.897,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως343.523,8455.011,11
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών75.817,02
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα373.676,53-297.859,51336.318,09-336.318,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως45.664,33-281.306,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα26.880,0026.880,0014.697,0614.697,06
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα19.437,4719.437,477.442,5312.701,9112.701,911.995,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)53.106,86-279.311,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων53.106,86-279.311,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως53.106,86-279.311,83
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-228.600,2350.711,60
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-113.988,00
-289.481,37-228.600,23
Ζημίες εις νέο-289.481,37-228.600,23
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-249551
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-344051
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-278973

Tags: , , ,