095367483

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45069/01/ΑΤ/Β/00/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45069/01/ΑΤ/Β/00/14
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως90.113,4784.552,875.560,6090.113,4784.552,875.560,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα10.271,4610.271,4610.271,4610.271,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα372.494,3076.185,92296.308,38376.165,3679.856,98296.308,38
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός388.104,00289.679,7898.424,22443.351,52340.680,34102.671,18
5. Μεταφορικά Μέσα171.406,57166.918,884.487,69176.604,26174.116,572.487,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός137.927,07123.233,1614.693,91138.417,79123.723,8814.693,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.080.203,40656.017,74424.185,661.144.810,39718.377,77426.432,62
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις2.700,002.700,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις12.272,5712.272,57
14.972,5714.972,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)439.158,23441.405,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη1.668.765,573.242.999,24
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων612.674,281.099.191,49
2.281.439,854.342.190,73
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.269.324,351.114.904,61
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων167.611,2997.427,69
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες58.340,3858.340,38
11. Χρεώστες διάφοροι142.136,82156.780,66
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων487.179,49605.974,27
2.124.592,332.033.427,61
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα26.625,0426.625,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.179,2243.400,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας118.748,98331.364,12
127.928,20374.764,91
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)4.560.585,426.777.008,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 39.900,00 μετοχές των 49,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.955.100,001.955.100,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό214.013,58214.013,58
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων489.703,59489.703,59
703.717,17703.717,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.339.225,06-289.481,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.319.592,112.369.335,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές414.206,94512.945,09
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)438.679,77903.905,06
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.584.959,573.210.565,39
4. Προκαταβολές πελατών25.450,7815.332,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη77.209,0236.153,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί12.301,5365.799,50
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις100.223,55103.723,55
11. Πιστωτές διάφοροι30.043,683.576,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.683.074,844.852.000,98
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.637,302.637,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)5.005.304,257.223.974,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις664.083,41664.083,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)5.005.304,257.223.974,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις664.083,41664.083,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.820.063,125.964.200,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.504.876,255.518.679,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-684.813,13445.520,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.120,1813.381,52
ΣΥΝΟΛΟ-675.692,95458.902,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας156.620,20115.378,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-832.313,15343.523,84
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών70.183,6075.817,02
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα278.910,21-208.726,61373.676,53-297.859,51
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.041.039,7645.664,33
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα8.472,178.472,1726.880,0026.880,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα17.176,1017.176,10-8.703,9319.437,4719.437,477.442,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.049.743,6953.106,86
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων43.187,18
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος43.187,180,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.049.743,6953.106,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.049.743,6953.106,86
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-289.481,37-228.600,23
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-113.988,00
-1.339.225,06-289.481,37
Ζημίες εις νέο-1.339.225,06-289.481,37
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-249551
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-334051
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-278973

Tags: , , ,