123456789

Όνομα της εταιρείας σας

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική / Διαφήμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαφήμιση-Ενημέρωση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12345/002/Β/01/0068
Γ.Ε.ΜΗ.: 123456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
e-isologismos.gr
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.487,392.414,3973,002.487,392.005,46481,93
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως247.490,60217.282,9430.207,66247.490,60170.087,4177.403,19
249.977,99219.697,3330.280,66249.977,99172.092,8777.885,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα9.242,145.674,793.567,359.242,144.711,144.531,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός967.552,82886.860,6880.692,14967.552,82718.732,18248.820,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)976.794,96892.535,4784.259,49976.794,96723.443,32253.351,64
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.200,002.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)86.459,49255.551,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες71.816,832.530,46
11. Χρεώστες διάφοροι31.686,6745.948,14
103.503,5048.478,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17,71390,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.176,6510.982,54
4.194,3611.372,97
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)107.697,8659.851,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 230.750,00 μετοχές των 2,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο461.500,00461.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού24.491,8824.491,88
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό709,50709,50
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο13.480,5113.480,51
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-168.293,090,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-408.029,64-408.029,64
-562.842,22-394.549,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)-76.140,8492.152,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές16.737,7622.284,46
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.351,744.840,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων274.028,55264.406,83
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη702,014.864,51
11. Πιστωτές διάφοροι4.676,294.204,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)300.496,35300.600,09
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα82,50535,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)224.438,01393.288,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)224.438,01393.288,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)93.758,0060.735,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων160.965,53315.149,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-67.207,53-254.414,01
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας82.159,18146.095,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-149.366,71-400.509,42
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,009,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα18.904,27-18.904,277.380,61-7.370,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-168.270,98-407.880,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα55,1055,10783,41783,41
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα77,2177,21-22,11932,88932,88-149,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-168.293,09-408.029,64
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων216.696,61344.478,63
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος216.696,610,00344.478,630,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-168.293,09-408.029,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-168.293,09-408.029,64
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-394.549,1313.480,51
-562.842,22-394.549,13
Ζημίες εις νέο-562.842,22-394.549,13
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-562.842,22-394.549,13
-562.842,22-394.549,13
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024252
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. 0032492/2003 Α\\\'ΤΑΞΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 065446

Tags: , , ,