095367483

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45069/01/ΑΤ/Β/00/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 124171999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΓΙΑΒΗ ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45069/01/ΑΤ/Β/00/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 124171999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως90.113,4784.552,875.560,6090.113,4784.552,875.560,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα10.271,4610.271,4610.271,4610.271,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα372.494,3076.185,92296.308,38372.494,3076.185,92296.308,38
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός384.637,32286.213,1198.424,21388.104,00289.679,7898.424,22
5. Μεταφορικά Μέσα134.379,74129.892,084.487,66171.406,57166.918,884.487,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός138.908,50124.214,5914.693,91137.927,07123.233,1614.693,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.040.691,32616.505,70424.185,621.080.203,40656.017,74424.185,66
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις2.700,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις12.272,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)424.185,62439.158,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.151.589,210,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη1.668.765,57
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων13.519,00612.674,28
1.165.108,212.281.439,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες743.844,631.269.324,35
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων167.611,29
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες58.340,38
11. Χρεώστες διάφοροι152.210,38142.136,82
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων487.179,49
896.055,012.124.592,33
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα26.625,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο12.520,559.179,22
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας118.748,98
12.520,55127.928,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)2.073.683,774.560.585,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 39.900,00 μετοχές των 49,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.955.100,001.955.100,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό214.013,58214.013,58
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων489.703,59489.703,59
703.717,17703.717,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.422.968,46-1.339.225,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)235.848,711.319.592,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές103.261,39414.206,94
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)62.349,69438.679,77
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.085.695,192.584.959,57
4. Προκαταβολές πελατών25.450,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη9.424,0377.209,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.790,5512.301,53
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις100.223,55
11. Πιστωτές διάφοροι5.060,4330.043,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.267.581,283.683.074,84
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.637,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.503.429,995.005.304,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.503.429,995.005.304,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)616.721,452.820.063,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων613.346,343.504.876,25
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.375,11-684.813,13
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.400,009.120,18
ΣΥΝΟΛΟ7.775,11-675.692,95
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας510.651,07156.620,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-502.875,96-832.313,15
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών70.183,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα233.144,10-233.144,10278.910,21-208.726,61
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-736.020,06-1.041.039,76
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα45.391,0045.391,008.472,178.472,17
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα383.486,22383.486,22-338.095,2217.176,1017.176,10-8.703,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.074.115,28-1.049.743,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.074.115,28-1.049.743,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.074.115,28-1.049.743,69
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.338.823,78-289.481,37
-2.412.939,06-1.339.225,06
Ζημίες εις νέο-2.412.939,06-1.339.225,06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-249551
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-334051
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-278973

Tags: , , ,