094431776

EMPORIUM IKOSIMA AEBE

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32437/01NT/Β/94/83(2011)
Γ.Ε.ΜΗ.: 1775101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
EMPORIUM IKOSIMA AEBE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32437/01NT/Β/94/83(2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 1775101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως39.281,2139.281,200,0139.281,2139.281,200,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.670,1764.670,1764.670,1764.670,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα22.620,9822.620,970,0122.620,9822.620,970,01
5. Μεταφορικά Μέσα91.510,9889.903,751.607,2391.510,9889.903,751.607,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός243.596,98225.157,3918.439,59243.596,98225.157,3918.439,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)422.399,11337.682,1184.717,00422.399,11337.682,1184.717,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις27.659,0326.753,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)112.376,03111.470,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.352.532,381.373.850,99
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων46.588,9371.836,48
1.399.121,311.445.687,47
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.147.473,421.509.602,93
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Στις τράπεζες για είσπραξη697.049,39656.263,87
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση35.958,0936.211,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου330.233,00421.911,39
- Στις τράπεζες για εγγύηση64.861,94395.094,94455.194,86877.106,25
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)467.848,77253.914,88
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων1.103,7336.024,24
11. Χρεώστες διάφοροι170.638,04176.133,80
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων119.218,3959.876,39
3.034.384,773.605.134,16
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.305,504.772,83
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας36.527,1333.443,57
38.832,6338.216,40
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)4.472.338,715.089.038,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.035,492.921,55
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα1.850,00
3.885,492.921,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 240.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο703.200,00703.200,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων33.165,1133.165,11
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό177.976,71177.976,71
4. Έκτακτα αποθεματικά114.918,30114.918,30
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων22.303,7422.303,74
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές405.036,18405.038,18
720.234,93720.236,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.008.882,601.009.098,60
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-141.703,71
867.178,891.009.098,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)2.323.778,932.465.700,64
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις4.083,0329.949,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού761.481,60900.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές21.933,2192.657,59
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)14.639,8724.431,44
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.315.353,611.534.003,41
4. Προκαταβολές πελατών18.816,713.345,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη16.241,3850.103,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί33.588,0537.322,27
11. Πιστωτές διάφοροι73.495,8565.918,30
1.494.068,681.807.781,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.255.550,282.707.781,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα5.188,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)4.588.600,245.203.430,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,160,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)4.588.600,245.203.432,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,1616,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)831.415,321.786.809,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων459.302,271.019.669,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως372.113,05767.139,79
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.401,697.313,08
ΣΥΝΟΛΟ379.514,74774.452,87
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας211.728,57411.750,38
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως169.228,38380.956,95138.918,58550.668,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.442,21223.783,91
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα14,574.009,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα195.362,05-195.347,48199.096,18-195.087,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-196.789,6928.696,88
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα76.076,8176.076,8120.365,0720.365,07
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα20.990,8320.990,8355.085,9822.743,7522.743,75-2.378,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-141.703,7126.318,20
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων17.226,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος17.226,380,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-141.703,7126.318,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-141.703,7126.318,20
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.009.098,601.041.158,24
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-48.630,24
867.394,891.018.846,20
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος216,008.694,87
Κέρδη προς διάθεση867.178,891.010.151,33
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.052,73
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο867.178,891.009.098,60
867.178,891.010.151,33
ΤΑΥΡΟΣ, 20 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο ΠΡΕΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ Σ.ΛΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ075007
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ.ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ067424
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ Ν.ΣΑΚΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ981604

Tags: , ,