094265390

ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ης
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ( - )

Δημιουργήθηκε
ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ης - η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ( - )
Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως -1
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως χρήσεως -1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ης (.. - ..) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως -1
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως χρήσεως -1
ΜΟΣΧΑΤΟ,


Tags: , , ,