0236884587

ΚALIAS

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: MELETES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημικά-Πλαστικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚALIAS
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ4.324,00234,00
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως23.423,00234,0023.189,00234,00324,00-90,00
2. Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων234,00234,000,00234,00234,000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου234,00234,000,00234,0032,00202,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως234,00234,000,00234,004.234,00-4.000,00
24.125,00936,0023.189,00936,004.824,00-3.888,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα234.234.234,00234,00234.234.000,0023.423,00234,0023.189,00
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων234,00234.233.766,004.234,0018.955,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση242.343,0042,00242.301,00324.324,003.242.344,00-2.918.020,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα234,0023.423,00-23.189,0024,00324.234,00-324.210,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός23.423,0023.423,000,00423.423,002.342,00421.081,00
5. Μεταφορικά Μέσα23.423,002.434.234,00-2.410.811,00234,004.234,00-4.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.234,002.342,001.892,00423,004.234,00-3.811,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές234,00423,00-189,00234,00234,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)234.527.891,002.484.121,00232.043.770,00767.851,003.577.856,00-2.810.005,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις324,00234,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις234,00234,00
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις23.423,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις4.234,00-27.423,00234,000,00
3. Μακρ/μες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων342,004.234,00
4. Μακρ. απαιτ. κατά λοιπών συμμ. ενδ. επιχειρήσεων234,0023.423,00
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης2.342,00342,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι34.234,00-31.892,00234.234,00-233.892,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων234.234,00234.234,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις324,00233.910,00234,00234.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις234.234,00
409.729,0027.999,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)232.453.499,00-2.782.006,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων23.423,00234.234,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα42.342,002.344,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού3.423.432,00423.423,00
3.489.197,00660.001,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)235.970.209,00-2.125.659,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία234.234,004.234.234,00
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών234,00234,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις4.234,0023.423,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως234.234,00234.234,00
472.936,004.492.125,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
XANIA, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014


Tags: , , ,