ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 800546244
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΠΑΠΑ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ 19
ΠΟΛΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ
Τ.Κ.: 74100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831026899