094358673

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ.Ε.Λ.Δ.Ε

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42264/80/B/99/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 130880420000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

Δημιουργήθηκε
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ.Ε.Λ.Δ.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 27 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42264/80/B/99/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 130880420000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2002
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως5.376,735.376,735.376,735.376,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες126.642,15126.642,15
Μείον: Προβλέψεις2.216,49124.425,662.216,49124.425,66
11. Χρεώστες διάφοροι10.658,9010.243,34
135.084,56134.669,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο133,93133,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας13.113,2720.751,75
13.247,2020.885,68
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)148.331,76155.554,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2003 χρήσεως 2002
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο176.082,17176.082,17
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.349,961.349,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-70.677,06-70.677,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)106.755,07106.755,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές9.053,4711.571,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,004.704,80
11. Πιστωτές διάφοροι32.523,2232.523,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)41.576,6948.799,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)148.331,76155.554,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)148.331,76155.554,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 27 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (28.11.2002 - 27.11.2003) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2002
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,0010.133,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων27.372,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00-17.239,65
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.829,61
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,00359,93
Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.)0,00
Μείον: 6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00-22.429,19
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων0,00395,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00-22.034,09
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0019.870,7519.870,75
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,0026.650,7426.650,74-6.779,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)0,00-28.814,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.283,01
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,005.283,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων0,00-34.097,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2003 χρήσεως 2002
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως0,00-34.097,09
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-70.677,06-36.579,97
-70.677,06-70.677,06
Ζημίες εις νέο-70.677,06-70.677,06
ΡΟΔΟΣ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003
O Εκκαθαριστης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Ο Εκκαθαριστης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΤ. ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ

Ο Προισταμενος Λογιστηρίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


Tags: , , , ,