094031603

ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1714/01/Β/86/1713
Γ.Ε.ΜΗ.: 121629899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1714/01/Β/86/1713 - Γ.Ε.ΜΗ. 121629899000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα543.983,860,00543.983,86543.983,860,00543.983,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα75.008,8569.445,405.563,4575.008,8563.444,6911.564,16
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός365,19365,180,01365,19365,180,01
5. Μεταφορικά Μέσα2.494,502.494,490,012.494,502.494,490,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.426,6111.426,600,0111.426,619.627,431.799,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)633.279,0183.731,67549.547,34633.279,0175.931,79557.347,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)549.547,34557.347,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι80.028,6373.023,11
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.028,512.597,29
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)90.057,1475.620,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.175,00 μετοχές των 58,69 ευρώ)
1. Καταβλημένο597.170,75597.170,75
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.724,602.510,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο31.794,7127.721,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)631.690,06627.402,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.914,425.565,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.914,425.565,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)639.604,48632.967,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)639.604,48632.967,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως21.600,0021.600,00
ΣΥΝΟΛΟ21.600,0021.600,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.317,507.589,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.282,5014.010,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.282,5014.010,34
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.113,004.113,00-4.113,003.828,003.828,00-3.828,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.169,5010.182,34
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.799,880,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.799,880,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.169,5010.182,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.169,5010.182,34
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.881,903.091,76
Κέρδη προς διάθεση4.287,607.090,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό214,38354,53
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο4.073,226.736,05
4.287,607.090,58
ΑΘΗΝΑ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 055606
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Β 224991
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΩΡΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 590309

Tags: , , , ,