999412676

ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Δημιουργήθηκε
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα4.198,03886,023.312,014.198,03886,023.312,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.000,004.000,004.000,004.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα5.509,424.958,46550,965.509,424.958,46550,96
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός39.041,6730.915,308.126,3739.041,6730.915,308.126,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)52.749,1236.759,7815.989,3452.749,1236.759,7815.989,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)15.989,3415.989,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες240.525,75102.473,63
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.905,2812.903,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,005.797,55
2.905,2818.700,89
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)243.431,03121.174,52
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο12.000,0012.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-45.100,15-64.883,43
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00-279.883,43
-45.100,15-344.766,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-33.100,15-332.766,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές33.159,0130.499,17
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,00118.796,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη59.784,29111.912,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί41.718,0151.042,61
11. Πιστωτές διάφοροι157.859,21157.680,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)292.520,52469.930,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)259.420,37137.163,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)259.420,37137.163,86
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)405.105,68697.528,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως405.105,68697.528,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.973,008.678,56
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως91.465,97105.438,97753.732,04762.410,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως299.666,71-64.882,23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,001,20-1,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως299.666,71-64.883,43
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)299.666,71-64.883,43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων299.666,71-64.883,43
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως299.666,71-64.883,43
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-344.766,86-279.883,43
-45.100,15-344.766,86
Ζημίες εις νέο-45.100,15-344.766,86
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ Β.ΧΡΗΣΤΑΤΟΥ
ΑΔΤ Ι860419Tags: , , , ,