999051184

ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115225037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - Γ.Ε.ΜΗ. 115225037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως736,34736,340,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου41.474,2941.474,290,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως15.470,0015.470,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.243,4944.785,95475.457,54520.243,4918.773,78501.469,71
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός100.435,9324.613,2775.822,6687.535,939.847,8777.688,06
5. Μεταφορικά Μέσα16.350,004.185,7412.164,2616.350,001.733,2414.616,76
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός35.581,3713.971,4421.609,9335.581,375.482,1630.099,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)672.610,7987.556,40585.054,39659.710,7935.837,05623.873,74
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις354,00314,00
354,00314,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)585.408,39624.187,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα156.954,61117.170,28
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες55.879,9927.466,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου56.587,4010.113,63
11. Χρεώστες διάφοροι1.949,7933.533,62
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων72.282,2821.763,47
186.699,4692.876,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,007.445,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας652,674.965,00
652,6712.410,58
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)344.306,74222.457,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων553,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.000,0020.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.468,25805,77
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)23.468,2520.805,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών435.107,93450.481,25
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές235.050,99176.553,87
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων101.410,11102.469,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.163,835.547,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.664,885.734,01
10. Μερίσματα πληρωτέα50.587,0815.309,62
11. Πιστωτές διάφοροι56.815,8769.744,07
471.692,76375.358,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)906.800,69825.839,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)930.268,94846.645,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)930.268,94846.645,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)720.468,25432.548,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων423.112,44227.142,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως297.355,81205.405,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.533,0815.805,28
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως171.880,13187.413,21120.696,55136.501,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως109.942,6068.904,11
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα38.935,01-38.935,0147.416,92-47.416,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.007,5921.487,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα8,178,17-8,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)70.999,4221.487,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων51.719,3593.517,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος51.719,350,0093.517,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων70.999,4221.487,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως70.999,4221.487,19
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00
70.999,4221.487,19
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος17.749,865.371,80
Κέρδη προς διάθεση53.249,5616.115,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.662,48805,77
2. Πρώτο μέρισμα50.587,0815.309,62
53.249,5616.115,39
ΛΕΧΑΙΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,