998871430

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση

Γ.Ε.ΜΗ.: 6941401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - Γ.Ε.ΜΗ. 6941401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,00433,00432,990,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,0036.640,835.496,1231.144,71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,000,00134.993,4433.745,51101.247,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,000,00171.634,2739.241,63132.392,64
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,00132.392,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι0,0039.661,52
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,0012.857,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)0,0052.519,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 40,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο0,0040.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-80.407,58
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-100.541,83
0,00-180.949,41
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων0,00150.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)0,009.050,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,00170.109,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00541,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,005.210,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)0,00175.861,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)0,00184.911,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)0,00184.911,99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)11.846,1253.527,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.308,7723.744,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.537,3529.782,21
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως103.220,440,00
ΣΥΝΟΛΟ111.757,7929.782,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.374,3818.869,06
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως65.650,8770.025,2591.320,73110.189,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.732,54-80.407,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.732,54-80.407,58
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.197,572.197,57-2.197,570,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)39.534,97-80.407,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων30.662,7730.662,77
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος30.662,770,0030.662,770,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων39.534,97-80.407,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως39.534,97-80.407,58
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-180.949,41-100.541,83
-141.414,44-180.949,41
Ζημίες εις νέο-141.414,44-180.949,41
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΔΤ ΑΚ702409Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ039544
Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΛΥΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Tags: , , , ,