999051184

ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115225037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - Γ.Ε.ΜΗ. 115225037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.500,001.500,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.243,4970.798,12449.445,37
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός100.435,9338.958,6761.477,26
5. Μεταφορικά Μέσα16.550,006.838,239.711,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός35.581,3723.180,7212.400,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)672.810,79139.775,74533.035,05
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις708,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)533.743,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα133.874,68
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες63.817,06
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου3.565,45
11. Χρεώστες διάφοροι7.352,10
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων1.073,60
75.808,21
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο31,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας891,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)210.605,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.468,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.106,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)21.361,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών422.073,83
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές67.493,25
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων128.524,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη33.156,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.989,04
11. Πιστωτές διάφοροι67.750,12
300.914,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)722.987,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)744.349,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)744.349,24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)546.588,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων335.179,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως211.408,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας22.664,37
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως148.124,50170.788,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως40.620,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα41.570,05-41.570,05
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-949,99
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα649,38649,38-649,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.599,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων53.719,34
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος53.719,340,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.599,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.599,37
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος507,50
Ζημίες εις νέο-2.106,87
ΛΕΧΑΙΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,