998121630

ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 019293531000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Δημιουργήθηκε
ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - Γ.Ε.ΜΗ. 019293531000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο412,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)412,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο352,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)352,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη60,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)60,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)412,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)412,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)113.767,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως113.767,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας600,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως113.167,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως113.167,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.113.167,06
113.167,06
Κέρδη προς διάθεση113.167,06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΑ851183Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ
ΑΑ392698

Tags: , , , ,