998121630

ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 019293531000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 019293531000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο352,20412,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)352,20412,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο352,20352,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)352,20352,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη60,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)60,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)352,20412,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)352,20412,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)215.727,92113.767,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως215.727,92113.767,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.200,00600,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως214.527,92113.167,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως214.527,92113.167,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.214.527,92113.167,06
214.527,92113.167,06
Κέρδη προς διάθεση214.527,92113.167,06
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΑ 851183Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ
ΑΑ 392698

Tags: , , , ,