094031603

ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1714/01/Β/86/1713
Γ.Ε.ΜΗ.: 121629899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1714/01/Β/86/1713 - Γ.Ε.ΜΗ. 121629899000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα543.983,860,00543.983,86543.983,860,00543.983,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα75.008,8569.445,405.563,4575.008,8569.445,405.563,45
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός365,19365,180,01365,19365,180,01
5. Μεταφορικά Μέσα2.494,502.494,490,012.494,502.494,490,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.426,6111.426,600,0111.426,6111.426,600,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)633.279,0183.731,67549.547,34633.279,0183.731,67549.547,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)549.547,34549.547,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι74.054,9280.028,63
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.350,5110.028,51
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)85.405,4390.057,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.175,00 μετοχές των 58,69 ευρώ)
1. Καταβλημένο597.170,75597.170,75
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.815,982.724,60
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο33.531,0131.794,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)633.517,74631.690,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.435,037.914,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.435,037.914,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)634.952,77639.604,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)634.952,77639.604,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.562,8021.600,00
ΣΥΝΟΛΟ7.562,8021.600,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.818,3611.317,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.744,4410.282,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.744,4410.282,50
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα119,52119,52-119,524.113,004.113,00-4.113,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.624,926.169,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.799,88
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.799,880,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.624,926.169,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.624,926.169,50
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος797,241.881,90
Κέρδη προς διάθεση1.827,684.287,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό91,38214,38
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.736,304.073,22
1.827,684.287,60
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 086920
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 802629
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ.ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΜ. ΟΕΕ 0019937

Tags: , , , ,