998935281

ALP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 6454101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ALP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 6454101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.945,492.945,490,002.945,492.945,480,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως66.621,7030.313,5836.308,1266.621,7016.989,2549.632,45
69.567,1933.259,0736.308,1269.567,1919.934,7349.632,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα255.791,85255.791,85189.475,45189.475,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα390.681,9139.068,20351.613,71300.524,5515.026,23285.498,32
5. Μεταφορικά Μέσα50.000,0010.625,0039.375,0050.000,003.125,0046.875,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.277,602.802,522.475,085.277,601.747,003.530,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)701.751,3652.495,72649.255,64545.277,6019.898,23525.379,37
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις706,96706,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)649.962,60526.086,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες63.050,8016.310,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως2.800,002.800,00
11. Χρεώστες διάφοροι46.334,835.846,46
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων0,0033,75
112.185,6324.990,21
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.605,5316.279,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας175.828,72225.086,59
178.434,25241.365,62
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)290.619,88266.355,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 75.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο750.000,00750.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων151.965,890,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.843,221.843,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-11.109,1820,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)892.699,93751.864,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές51.648,0054.455,09
4. Προκαταβολές πελατών2.300,0020.700,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14.542,670,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,005.196,71
11. Πιστωτές διάφοροι15.700,009.858,62
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)84.190,6790.210,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)976.890,60842.074,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)976.890,60842.074,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)61.960,0090.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως61.960,0090.000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6.300,000,00
ΣΥΝΟΛΟ68.260,0090.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας23.801,7480.149,14
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως55.537,3879.339,120,0080.149,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.079,129.850,86
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4,40-4,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.083,529.850,86
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα46,6446,64-46,6435,8935,89-35,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-11.130,169.814,97
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων41.413,9631.475,57
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος41.413,960,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-11.130,16-21.660,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-11.130,16-21.660,60
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.20,9821.681,58
-11.109,1820,98
Ζημίες εις νέο-11.109,1820,98
ΚΗΦΙΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ
ΠΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Π 070570
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φ 020134
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙ 101611
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΕΒΗ ΤΗΝ 31-12-2012 ΣΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2065/92

Tags: , , , ,