067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18443/01ΑΤ/Β/88/915
Γ.Ε.ΜΗ.: 712101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18443/01ΑΤ/Β/88/915 - Γ.Ε.ΜΗ. 712101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως94.773,6889.664,555.109,1394.773,6885.285,349.488,34
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως286.990,53286.990,320,21286.990,53286.990,320,21
381.764,21376.654,875.109,34381.764,21372.275,669.488,55
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις1.179.316,061.176.388,952.927,111.179.316,061.158.921,1420.394,92
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα61.120,1538.139,6922.980,4661.120,1531.885,2329.234,92
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.500,002.499,980,022.500,002.499,980,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός327.983,59318.167,579.816,02324.373,59297.847,0626.526,53
391.603,74358.807,2432.796,50387.993,74332.232,2755.761,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.570.919,801.535.196,1935.723,611.567.309,801.491.153,4176.156,39
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις28.259,2828.259,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)63.982,89104.415,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα723.103,591.573.882,71
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες7.096.946,0710.102.192,45
Μείον: Προβλέψεις543.406,176.553.539,90585.984,259.516.208,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου1.478.194,345.111.364,27
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)9.705,8592.712,19
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες627.616,27349.915,64
Μείον: Προβλέψεις627.616,270,00349.915,640,00
11. Χρεώστες διάφοροι137.906,00467.351,69
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων2.717,74
8.179.346,0915.190.354,09
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.732,435.079,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας197.346,63290.364,88
205.079,06295.444,18
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)9.107.528,7417.059.680,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων5.307,138.153,55
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα250.621,66261.026,40
255.928,79269.179,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.818.716,00 μετοχές των 0,50 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.409.358,001.409.358,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο9.029.726,419.029.726,41
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,370,37
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό13.463,0313.463,03
4. Έκτακτα αποθεματικά45.928,1045.928,10
59.391,1359.391,13
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο369.343,11-221.746,42
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.111.030,21-7.889.283,79
-7.741.687,10-8.111.030,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)2.756.788,812.387.445,70
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία200.204,48417.482,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.105.592,851.657.352,05
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)53.226,78
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων384.024,2034.767,30
4. Προκαταβολές πελατών95.053,5056.668,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη257.412,69231.066,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί46.119,46152.639,55
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις4.324.290,355.922.479,34
11. Πιστωτές διάφοροι49.928,136.084.676,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)6.262.421,1814.192.876,41
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα213.135,29444.961,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)9.432.549,7617.442.765,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία65,9165,91
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών755.000,001.570.000,00
755.065,911.570.065,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)9.432.549,7617.442.765,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων65,9165,91
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών755.000,001.570.000,00
755.065,911.570.065,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)34.579.258,0040.570.930,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων26.033.282,9930.650.655,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.545.975,019.920.274,86
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως94.553,9514.161,47
ΣΥΝΟΛΟ8.640.528,969.934.436,33
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.664.989,481.913.459,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.457.578,198.122.567,677.918.085,919.831.545,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως517.961,29102.890,54
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.390,652.899,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα71.693,21-69.302,5654.253,66-51.353,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως448.658,7351.536,57
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.409,392.330,39
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη99,99
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων2.643,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων682.516,05684.925,44310.595,48315.668,86
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26.759,143.060,55
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες319.700,01333.231,54
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων86.504,677.166,37
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους240.807,01673.770,8311.154,61200.000,00543.458,46-227.789,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)459.813,34-176.253,03
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων48.421,9954.075,29
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος48.421,990,0054.075,290,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων459.813,34-176.253,03
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως459.813,34-176.253,03
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-8.111.030,21-7.889.283,79
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.29.402,40
-7.651.216,87-8.036.134,42
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος90.470,2374.895,79
Ζημίες εις νέο-7.741.687,10-8.111.030,21
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
STEFFEN ANDERSEN
ΑΔ 204088009
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
KASPER GROENNEGAARD LAURIDSEN
ΑΔ 205045968
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
RICHARD JOHANSEN
ΑΔ 206052684

Tags: , , , ,