998558446

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM-LIBERAL STUDIES MON.EPE

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εκπαίδευση-Εργασία

Γ.Ε.ΜΗ.: 7851801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ATHENEUM - LIBERAL STUDIES ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 7851801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.664,603.664,600,003.664,603.664,600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός24430,7322158,362.272,3721889,2721840,6848,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)24.430,7322.158,362.272,3721.889,2721.840,6848,59
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.200,001.200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.472,371.248,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες600,00
11. Χρεώστες διάφοροι2634,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10830,519607,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας60000,4060.410,00
70.830,9170.017,65
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)74.065,7470.017,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7188,117120,27
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο42350,0041000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)67.538,1166.120,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8000,00390,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2000,003702,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1053,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)10.000,005.145,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)77.538,1171.266,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)77.538,1171.266,24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)42.050,0087.980,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων37021,0850418,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.028,9237.561,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.028,9237.561,95
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα15,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,0015,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.028,9237.576,95
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)5.028,9237.576,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων317,681500,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος317,680,001500,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων5.028,9237.576,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως5.028,9237.576,95
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.41000,0013000,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.300,00
46.028,9250.876,95
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3611,087807,39
Κέρδη προς διάθεση42.417,8443.069,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό67,841469,56
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο42350,0041000,00
42.417,8442.469,56
ΑΘΗΝΑ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ552859Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399

Tags: , , , ,