067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές

Γ.Ε.ΜΗ.: 5342401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 5342401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις7.895,414.507,393.388,02
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.176,003.777,007.399,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός111.855,3163.925,7347.929,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)130.926,7272.210,1258.716,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)58.716,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες42.615,50
11. Χρεώστες διάφοροι64.389,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο93,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)107.097,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο55.080,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού23.846,27
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό11.052,21
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-34.009,56
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)55.968,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-75,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων74.701,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.955,52
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί23.264,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)109.845,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)165.814,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)165.814,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.3.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.989,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.204,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.785,18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.650,00
ΣΥΝΟΛΟ3.435,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.330,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.895,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.895,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Tags: , , , ,