999508361

ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΚΜ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΚΜ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.457,478.456,700,778.457,478.456,700,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα222.683,83222.683,83222.683,83222.683,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα528.358,21110.432,02417.926,19247.698,0098.047,12149.650,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)751.042,04110.432,02640.610,02470.381,8398.047,12372.334,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)640.610,02372.334,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι4.239,482.119,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο67.095,2593.463,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας570,00570,00
67.665,2594.033,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)71.904,7396.152,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο500.000,00500.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό287,88
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο3.369,87
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-32.293,20-32.293,20
-28.923,33-32.293,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)471.364,55467.706,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές24,6024,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη241.126,37756,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)241.150,97781,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)712.515,52468.487,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)712.515,52468.487,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)22.009,4419.609,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων12.384,9012.384,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.624,547.224,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως160,000,00
ΣΥΝΟΛΟ9.784,547.224,54
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.762,002.466,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.022,544.758,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.022,544.758,15
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,009,649,64
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,003,603,606,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)8.022,544.764,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων12.384,9012.384,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος12.384,900,0012.384,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων8.022,544.764,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως8.022,544.764,19
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-28.923,33-27.529,01
-20.900,79-22.764,82
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος-2.264,790,00
Ζημίες εις νέο-18.636,00-22.764,82
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό287,880,00
287,880,00
ΣΠΑΤΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Tags: , , , ,