099877787

HELLAS PROPERTIES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48158/01/B/01/42(07)
Γ.Ε.ΜΗ.: 4128101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
HELLAS PROPERTIES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48158/01/B/01/42(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 4128101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.869,014.869,010,004.869,014.869,010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως75.946,6975.946,690,0075.946,6975.946,690,00
80.815,7080.815,700,0080.815,7080.815,700,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα383.424,45383.424,45273.874,61273.874,61
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.556.891,76512.323,501.044.568,261.541.206,38431.300,481.109.905,90
5. Μεταφορικά Μέσα141.500,00117.681,2523.818,75141.500,0096.456,2545.043,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός66.768,6226.453,4140.315,2166.768,6225.435,2641.333,36
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.148.584,83656.458,161.492.126,672.023.349,61553.191,991.470.157,62
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις303,10303,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.492.429,771.470.460,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι50.511,1632.224,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.038,442.436,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.086,52681,00
6.124,963.117,54
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)56.636,1235.341,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 61.551,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.806.521,851.806.521,85
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-65.590,90-94.177,01
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-226.791,95-253.952,87
-292.382,85-348.129,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.514.139,001.458.391,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις13.960,0014.360,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.269,255.311,60
11. Πιστωτές διάφοροι19.697,6427.739,09
20.966,8933.050,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)34.926,8947.410,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.549.065,891.505.802,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.549.065,891.505.802,66
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)68.560,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων74.931,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.371,21
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως57.850,00
ΣΥΝΟΛΟ-6.371,2157.850,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας58.721,68151.909,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-65.092,89-94.059,84
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα11,804,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12,68-0,888,19-3,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-65.093,77-94.063,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα497,13497,13-497,13113,84113,84-113,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-65.590,90-94.177,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων99.368,88101.098,26
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος99.368,880,00101.098,260,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-65.590,90-94.177,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-65.590,90-94.177,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-226.791,95-253.952,87
-292.382,85-348.129,88
Ζημίες εις νέο-292.382,85-348.129,88
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 522493
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΣΗ
ΑΔΤ Χ 084874
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 010194 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0009585

Tags: , , , ,