091338367

Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68227/01ΔΤ/Β/09/25
Γ.Ε.ΜΗ.: 8858401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68227/01ΔΤ/Β/09/25 - Γ.Ε.ΜΗ. 8858401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα48.812,9048.812,830,0753.812,9053.812,830,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός47.892,1847.392,18500,0047.892,1846.204,661.687,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)96.705,0896.205,01500,07101.705,08100.017,491.687,59
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.300,003.300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.800,074.987,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα245.385,77255.992,13
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες269.921,10352.293,47
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου92.968,19126.510,89
11. Χρεώστες διάφοροι-155,000,00
362.734,29478.804,36
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.281,6915.551,13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας137.101,88207.425,59
141.383,57222.976,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)749.503,63957.773,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό25.708,9420.783,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο73.000,0037.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)398.708,94357.783,62
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις12.699,2131.934,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών0,0024.274,84
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές256.508,14444.518,73
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,00-871,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη31.481,637.987,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.783,6718.283,95
10. Μερίσματα πληρωτέα44.035,0078.820,47
11. Πιστωτές διάφοροι2.876,1129,35
341.684,55548.768,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)341.684,55573.043,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού211,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)753.303,70962.760,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως170.856,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)753.303,70962.760,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως170.856,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.133.340,561.592.193,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων707.495,611.099.553,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως425.844,95492.639,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.416,232.647,49
ΣΥΝΟΛΟ429.261,18495.287,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας73.215,6084.407,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως219.646,80292.862,40253.222,39337.629,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως136.398,78157.658,05
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα55,44185,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4.427,37-4.371,9324.451,96-24.266,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως132.026,85133.391,76
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα23.856,1623.856,16-23.856,165.112,785.112,78-5.112,78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)108.170,69128.278,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.187,527.193,93
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.187,520,007.193,930,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων108.170,69128.278,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως108.170,69128.278,98
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.37.000,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-7.397,95
145.170,69120.881,03
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος27.245,3728.994,81
Κέρδη προς διάθεση117.925,3291.886,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.925,324.886,22
2. Πρώτο μέρισμα40.000,0050.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο73.000,0037.000,00
117.925,3291.886,22
ΑΧΑΡΝΕΣ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Π 320326
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚ.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ
ΑΔΤ Ι 103211
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧ.Σ.ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399

Tags: , , , ,