998403541

KOSMOS PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
KOSMOS PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως648,94447,86201,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα3.021,673.021,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός84,9584,95
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.106,623.106,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3.106,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες64.512,06
11. Χρεώστες διάφοροι16.785,96
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21.543,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας8.489,38
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)111.331,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο25.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.233,51
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-28.623,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)5.610,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη105.535,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.493,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)109.028,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)114.638,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)114.638,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)138.465,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων121.318,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως17.147,13
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας45.770,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-28.623,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-28.623,06
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-28.623,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-28.623,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΤ ΑΒ644578Tags: , , , ,