998282505

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΕΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65398/01/B/08/85
Γ.Ε.ΜΗ.: 008073501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65398/01/B/08/85 - Γ.Ε.ΜΗ. 008073501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως11.120,2711.120,270,0011.120,2711.120,270,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως18.879,9018.879,900,0017.852,2517.852,250,00
30.000,1730.000,170,0028.972,5228.972,520,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα347.836,61347.836,61333.500,00333.500,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.457,181.457,150,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)349.293,791.457,15347.836,64333.500,00333.500,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις33.330,0033.330,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)381.166,64366.830,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου160.000,00160.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι8.064,024.684,40
168.064,02164.684,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο58,95783,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.147,2117.348,84
11.206,1618.132,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)179.270,18182.816,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 120.000,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο600.000,00600.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο104,12
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-19.128,98
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-47.150,29-53.412,87
-66.279,27-53.308,75
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων22.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)555.720,73546.691,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη97,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.042,20
11. Πιστωτές διάφοροι3.576,802.955,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.716,092.955,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)560.436,82549.646,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)560.436,82549.646,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων7.595,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.595,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.557,848.269,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-19.153,18-8.269,45
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα24,208.377,94
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1,208.376,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-19.128,98107,29
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3,173,17-3,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-19.128,98104,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.484,80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.484,800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-19.128,98104,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-19.128,98104,12
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-47.150,29-53.412,87
-66.279,27-53.308,75
Ζημίες εις νέο-66.279,27-53.308,75
ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΡ Ρ 522493
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 137347
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 010194 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0009585

Tags: , , , ,