067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές

Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ 067237986

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΑΜΟΦΛΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. ΑΦΜ 067237986
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.341,009.594,64125.746,36135.341,009.594,64125.746,36
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.268,49190,271.078,221.268,49190,271.078,22
5. Μεταφορικά Μέσα39.500,003.525,0035.975,0065.435,2729.460,2735.975,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.929,551.803,6222.125,9323.929,551.803,6222.125,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)200.039,0415.113,53184.925,51225.974,3141.048,80184.925,51
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)184.925,51184.925,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.367,763.181,40
Μείον: Προβλέψεις0,003.181,40
11. Χρεώστες διάφοροι0,00
2.367,763.181,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.218,79682,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.378,97
1.218,7911.061,86
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)3.586,5514.243,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο16.000,0016.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο9.784,22
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.150,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)14.849,4825.784,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών133.031,88129.550,66
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές324,47650,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.291,99869,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.014,24750,39
11. Πιστωτές διάφοροι38.000,0041.563,28
40.630,7043.833,89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)173.662,58173.384,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)188.512,06199.168,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)188.512,06199.168,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)23.552,7054.939,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων6.472,899.152,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως17.079,8145.786,63
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας24.174,1549.425,94
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0049.425,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.094,34-3.639,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.094,34-3.639,31
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.840,403.840,40-3.840,402.044,982.044,98-2.044,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-10.934,74-5.684,29
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,003.890,29
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,003.890,290,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-10.934,74-5.684,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-10.934,74-5.684,29
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.9.784,22
-1.150,52-5.684,29
Ζημίες εις νέο-1.150,52-5.684,29
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 508812Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. Η 816054 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α\\'ΤΑΞΗΣ 0019937

Tags: , , , ,