094440724

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42915/01ΔΤ/Β/99/33
Γ.Ε.ΜΗ.: 85163602000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42915/01ΔΤ/Β/99/33 - Γ.Ε.ΜΗ. 85163602000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα292.872,0014.643,60278.228,40292.872,00292.872,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός367.322,87297.418,8669.904,01367.322,87285.538,8681.784,01
5. Μεταφορικά Μέσα42.939,9842.939,950,0342.939,9842.939,950,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός58.327,1057.801,18525,9258.327,1056.801,181.525,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)786.461,95412.803,59373.658,36786.461,95385.279,99401.181,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)373.658,36401.181,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα269681,57283903,75
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες12984,5038524,51
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,002.870,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2500,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι993,950,00
16.478,4541.394,51
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.436,102.071,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας325,67481,74
8.761,772.553,23
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)294.921,79327.851,49
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 18.000,00 μετοχές των 29,70 ευρώ)
1. Καταβλημένο534.600,00534.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων351,62351,62
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.483,229.358,86
3. Ειδικά αποθεματικά158,08158,08
9.641,309.516,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο6.960,003.660,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)551.552,92548.128,56
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις576,00576,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών20.736,4733.548,59
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές35.377,9875.319,56
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)11.036,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη796,7170,88
10. Μερίσματα πληρωτέα55.378,0756.638,07
11. Πιστωτές διάφοροι3.500,003.500,00
95.052,76146.565,30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)115.789,23180.113,89
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα662,00215,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)668.580,15729.033,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)668.580,15729.033,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)54538,3988583,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων49.589,0045.810,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.949,3942.773,29
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.600,003.000,00
ΣΥΝΟΛΟ8.549,3945.773,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.815,1010050,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως29.902,1842.717,2823452,0333.502,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-34.167,8912.271,26
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα14,460,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-34.153,4312.271,82
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα39.299,8839.299,88140,71140,71
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα31,5031,5039.268,380.000,00140,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)5.114,9512.412,53
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27523,6011880,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27523,600,0011880,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων5.114,9512.412,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως5.114,9512.412,53
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.3.660,000.00
8.774,9512.412,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.690,593.058,68
Κέρδη προς διάθεση7.084,369.353,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό124,36653,85
2. Πρώτο μέρισμα0.005.040,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο6.960,003.660,00
7.084,369.353,85
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΑΔΤ Σ129693
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΑΔΤ Τ975396
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399/ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,