998121630

ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 019293531000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 019293531000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο412,20352,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)412,20352,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο352,20352,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)352,20352,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη60,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)60,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)412,20352,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)412,20352,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)179.688,67215.727,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως179.688,67215.727,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.200,001.200,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως178.488,67214.527,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως178.488,67214.527,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.178.488,67214.527,92
178.488,67214.527,92
Κέρδη προς διάθεση178.488,67214.527,92
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ε. ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ
ΑΑ 851183Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Β ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ
ΑΑ 392698

Tags: , , , ,