999090818

ΤΟΜΟΣΚΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣ/ΓΕΣ-ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ-ΕΜΠ.-ΕΓΚΑΤ.ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μηχανήματα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΟΜΟΣΚΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.484,501.484,500,001.484,501.484,500,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως15.920,0015.919,970,0315.920,0015.919,970,03
17.404,5017.404,470,0317.404,5017.404,470,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα12.841,462.623,7810.217,686.341,461.347,564.993,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.830,418.827,003,417.301,067.297,683,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)21.671,8711.450,7810.221,0913.642,528.645,244.997,28
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.745,002.745,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)12.966,097.742,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα328.125,64335.053,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες392.671,76170.339,02
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου10.000,0010.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου10.000,00133.550,00
11. Χρεώστες διάφοροι380.289,13230.289,13
792.960,89544.178,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο28.373,94101.835,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας39.596,466.319,78
67.970,40108.154,97
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.189.056,93987.386,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.000,0010.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο140.021,91110.292,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)180.021,91150.292,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές444.588,97321.583,45
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων154.130,86154.450,53
4. Προκαταβολές πελατών0,0051.091,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη321.032,37279.769,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί57.452,1421.786,63
11. Πιστωτές διάφοροι39.977,4413.969,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.017.181,78842.650,91
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα4.819,362.185,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.202.023,05995.129,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.202.023,05995.129,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)502.443,50725.877,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων226.246,76430.198,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως276.196,74295.679,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας69.982,3566.405,69
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως102.186,08172.168,43113.335,07179.740,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως104.028,31115.938,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα18.510,64-18.510,6419.293,09-19.293,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως85.517,6796.645,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1,081,08357,70357,70
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα44.377,2544.377,25-44.376,17656,04656,04-298,34
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)41.141,5096.346,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.805,542.978,13
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.805,540,002.978,130,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων41.141,5096.346,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως41.141,5096.346,88
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.110.292,6440.091,72
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-881,07
151.434,14135.557,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος11.412,2321.664,89
Κέρδη προς διάθεση140.021,91113.892,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,003.600,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο140.021,91110.292,64
140.021,91113.892,64
ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΔΤ Π 993901 Α.Φ.Μ.058913737Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΝΑ
Α.Φ.Μ. 044773020 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 35149 Α΄TAΞΗ

Tags: , , , ,