094042088

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2220/01/Β/86/2219
Γ.Ε.ΜΗ.: 286501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2220/01/Β/86/2219 - Γ.Ε.ΜΗ. 286501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση337.955,210,00337.955,21337.955,210,00337.955,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)337.955,210,00337.955,21337.955,210,00337.955,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)337.955,21337.955,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι125,83125,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο195,76195,76
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)321,59321,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 11.098,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο332.940,00332.940,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων29,5329,53
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-24.304,14-24.304,14
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
3. Αποθεμ/κά διατιθ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου23.868,0323.868,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)332.533,42332.533,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές551,32551,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη127,95127,95
11. Πιστωτές διάφοροι1.064,111.064,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.743,385.743,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)338.276,80338.276,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)338.276,80338.276,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ506911
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ – ΠΑΝΑΓΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Ρ 592002
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0019937 Α\\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,