095632904

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές

Γ.Ε.ΜΗ.: 2532501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 2532501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.532,391.527,245,151.532,391.212,24320,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)586,94583,923,02586,94498,9288,02
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.027,151.000,4126,741.027,151.000,4126,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.040,2220.979,3560,8719.091,3719.079,3512,02
22.067,3721.979,7687,6120.118,5220.079,7638,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)22.654,3122.563,6890,6320.705,4620.578,68126,78
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις190.000,00185.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)190.090,63185.126,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες21.615,768.589,67
11. Χρεώστες διάφοροι40.000,000,00
61.615,768.589,67
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.036,0836.708,67
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)63.651,8445.298,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο17.608,2217.608,22
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.167,852.058,85
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.070,980,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-3.792,24-3.792,24
-1.721,26-3.792,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)18.054,8115.874,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών190.000,00185.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.640,183.457,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί35.052,6326.412,83
45.692,8129.870,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)235.692,81214.870,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)253.747,62230.745,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)253.747,62230.745,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)61.194,3974.041,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων33.988,0733.917,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως27.206,3240.124,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.907,246.367,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως16.903,9023.811,1434.414,3940.782,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.395,18-657,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.395,18-657,64
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα536,16536,16-536,163.134,603.134,60-3.134,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.859,02-3.792,24
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.300,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.300,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.859,02-3.792,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.859,02-3.792,24
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος679,04
Κέρδη προς διάθεση2.179,98-3.792,24
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό109,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.070,98
2.179,98
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ039544Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ039544 Α.Μ.Α 0003687

Tags: , , , ,