094183912

VILLAGE-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧ.-ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤ/ΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5573/04/Β/86/188/(01)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
VILLAGE-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧ.-ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤ/ΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5573/04/Β/86/188/(01)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα14.392,3714.392,3714.392,3714.392,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα209.087,53209.087,5343.763,8443.763,84
5. Μεταφορικά Μέσα12.205,4212.205,400,0212.205,4212.205,400,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)235.685,3212.205,40223.479,9270.361,6312.205,4058.156,23
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις353.377,37353.377,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)576.857,29411.533,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα489.308,24489.308,24
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων55.953,7855.953,78
545.262,02545.262,02
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι19.760,036.435,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο24.279,162.006,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας259,88259,88
24.539,042.266,61
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)589.561,09553.963,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο659.250,00659.250,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό35.515,2735.515,27
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο95.474,2643.356,18
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-37.695,82
57.778,4443.356,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)752.543,71738.121,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.102,616.102,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη132.148,62150,00
11. Πιστωτές διάφοροι275.623,44221.123,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)413.874,67227.376,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.166.418,38965.497,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.166.418,38965.497,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)19.760,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως19.760,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.337,778.661,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.422,26-8.661,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.422,26-8.661,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,005,405,40-5,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)14.422,26-8.666,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων14.422,26-8.666,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως14.422,26-8.666,40
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.43.356,1852.022,58
57.778,4443.356,18
Κέρδη προς διάθεση57.778,4443.356,18
ΣΠΑΤΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Tags: , , , ,