067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40260/31/Β/98/13
Γ.Ε.ΜΗ.: 26557740000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΒΜS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40260/31/Β/98/13 - Γ.Ε.ΜΗ. 26557740000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως10.021,1210.021,000,1210.021,1210.021,000,12
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως20.386,6620.385,331,3318.978,5918.977,281,31
30.407,7830.406,331,4528.999,7128.998,281,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα14.946,7811.808,753.138,0314.854,9811.418,403.436,58
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.367.156,981.174.019,13193.137,851.367.057,081.139.615,49227.441,59
5. Μεταφορικά Μέσα5.033,025.032,990,035.033,025.032,990,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός90.812,1688.599,272.212,8990.509,8287.196,103.313,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.477.948,941.279.460,14198.488,801.477.454,901.243.262,98234.191,92
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις8.395,008.395,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)206.883,80242.586,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα179.038,57301.188,46
3. Παραγωγή σε εξέλιξη15.873,2044.466,72
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.19.355,8787.308,89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων3.502,253.339,14
217.769,89436.303,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες755.902,36832.872,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου8.050,0012.300,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)22.471,0022.471,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες218.860,68218.860,68
Μείον: Προβλέψεις6.351,08212.509,606.351,08212.509,60
11. Χρεώστες διάφοροι5.746,40140.160,45
1.004.679,361.220.313,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο80,371.081,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας162,2224.123,39
242,5925.204,89
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.222.691,841.681.821,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων4.004,874.029,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 21.400,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο628.090,00628.090,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού41.975,9850.237,22
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό11.664,4011.664,40
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων220.917,22220.917,22
232.581,62232.581,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-499.566,00-119.818,36
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-415.695,46-295.877,10
-915.261,46-415.695,46
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων444,451.824,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)-12.169,41497.038,24
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις2.446,391.223,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού300.000,00300.000,00
2. Δάνεια Τραπεζών47.828,2070.161,10
347.828,20370.161,10
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές178.853,36173.194,60
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)98.787,44189.913,52
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων348.580,69477.609,91
4. Προκαταβολές πελατών37.396,683.033,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη9.783,356.592,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί197.371,3877.411,28
11. Πιστωτές διάφοροι208.559,62116.894,31
1.079.332,521.044.648,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.427.160,721.414.810,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα16.144,2615.367,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.433.581,961.928.438,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως355.176,64347.673,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.433.581,961.928.438,98
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως355176,64347673,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)728.703,001.279.883,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.057.223,001.151.579,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-328.520,00128.303,68
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως29.205,0362.588,34
ΣΥΝΟΛΟ-299.314,97190.892,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας64.222,6481.392,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως91.165,12155.387,76178.150,27259.542,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-454.702,73-68.650,93
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,240,07
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα47.910,00-47.909,7655.741,23-55.741,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-502.612,49-124.392,09
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα9.445,6410.824,91
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,00699,29
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων1.491,4410.937,082.582,5814.106,78
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.249,443.138,78
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους3.641,157.890,593.046,496.394,279.533,054.573,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-499.566,00-119.818,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων37.605,2141.033,37
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος37.605,210,0041.033,370,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-499.566,00-119.818,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-499.566,00-119.818,36
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-415.695,46-295.877,10
-915.261,46-415.695,46
Ζημίες εις νέο-915.261,46-415.695,46
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΧΟΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Χ907347
ΔΙΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ310286
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΙ280028

Tags: , , , ,