094415149

ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42053/25/B/99/01
Γ.Ε.ΜΗ.: 18366939000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42053/25/B/99/01 - Γ.Ε.ΜΗ. 18366939000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.440,297.440,290,007.440,297.440,290,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως75.544,0975.544,090,0075.544,0974.604,87939,22
82.984,3882.984,380,0082.984,3882.045,16939,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα980.091,20980.091,20810.908,43810.908,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα334.721,50133.222,48201.499,02305.827,96118.751,77187.076,19
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός152.393,26142.338,1810.055,08149.506,40137.237,9312.268,47
5. Μεταφορικά Μέσα178.369,04131.368,8647.000,18178.369,04117.223,8761.145,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός29.864,6527.057,602.807,0528.397,2626.277,982.119,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές10.053,5910.053,5917.982,4617.982,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.685.493,24433.987,121.251.506,121.490.991,55399.491,551.091.500,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.774,603.774,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.255.280,721.095.274,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα31.265,7831.265,78
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.248,041.248,04
32.513,8232.513,82
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες59.645,4359.645,43
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση3.057,003.057,00
11. Χρεώστες διάφοροι38.427,3225.880,33
101.129,7588.582,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο520,0230.654,06
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.593,36190,28
5.113,3830.844,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)138.756,95151.940,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 58.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.702.300,001.702.300,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-105.362,50-179.183,71
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-352.321,08-342.320,14
-457.683,58-521.503,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.244.616,421.180.796,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές86.799,1244.513,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη24.122,1322.845,10
11. Πιστωτές διάφοροι38.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)149.421,2567.358,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.394.037,671.248.154,74
Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων βάσει Ν.2065/92. Με την υπεραξία καλύφθηκε μέρος της ζημίας από προηγούμενες χρήσεις
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.394.037,671.248.154,74
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)8.870,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων8.426,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως443,50
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως41.616,8641.616,86
ΣΥΝΟΛΟ41.616,8642.060,36
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας103.954,2867.454,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-62.337,42-25.394,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-62.337,42-25.394,37
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7.590,297.590,29-7.590,29116.635,68116.635,68-116.635,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-69.927,71-142.030,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων35.434,7937.153,66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-105.362,50-179.183,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-105.362,50-179.183,71
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-352.321,08-342.320,14
-457.683,58-521.503,85
Ζημίες εις νέο-457.683,58-521.503,85
ΣΠΑΡΤΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ800723
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ249607

Tags: , , , ,