094415137

ΧΛΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41323/25/B/98/08
Γ.Ε.ΜΗ.: 18366839000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΧΛΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41323/25/B/98/08 - Γ.Ε.ΜΗ. 18366839000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως476.610,03476.610,030,00476.610,03475.347,451.262,58
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός74.069,8556.293,9917.775,8673.544,8548.267,6025.277,25
5. Μεταφορικά Μέσα66.276,1257.439,358.836,7766.276,1253.085,4813.190,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός262.845,93261.853,18992,75262.845,93258.106,194.739,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)403.191,90375.586,5227.605,38402.666,90359.459,2743.207,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.560.588,951.560.588,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.588.194,331.603.796,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα58.333,0058.333,00
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα941.881,931.315.248,95
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.30.683,9030.683,90
1.030.898,831.404.265,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες138.289,5324.304,39
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου10.400,0015.200,00
11. Χρεώστες διάφοροι198.219,22196.610,68
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων10.509,3711.342,57
357.418,12247.457,64
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές287.999,07287.999,07
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.871,7754.647,06
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας22.597,9118.119,51
26.469,6872.766,57
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)1.702.785,702.012.489,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων386.409,54585.149,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 799.150,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.341.509,502.341.509,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά1,191,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-540.632,25-242.595,07
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-943.068,21-700.473,14
-1.483.700,46-943.068,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)857.810,231.398.442,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.319.642,85929.649,93
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.448.377,701.684.055,35
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων139.494,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη45.496,3747.527,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.534,25
11. Πιστωτές διάφοροι3.528,173.528,17
1.499.936,491.874.605,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.819.579,342.804.255,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.677.389,574.202.697,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.677.389,574.202.697,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)463.773,91206.597,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων448.637,72196.124,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.136,1910.473,02
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.386,001.386,04
ΣΥΝΟΛΟ16.522,1911.859,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας113.011,6738.059,33
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως169.517,50282.529,1757.088,9995.148,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-266.006,98-83.289,26
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα250.499,77-250.499,7760.709,14-60.709,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-516.506,75-143.998,40
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα650,29650,291.250,001.250,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7.385,967.385,96-6.735,6725.339,5925.339,59-24.089,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-523.242,42-168.087,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων17.389,8374.507,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-540.632,25-242.595,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-540.632,25-242.595,07
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-943.068,21-700.472,14
-1.483.700,46-943.067,21
Ζημίες εις νέο-1.483.700,46-943.067,21
ΣΠΑΡΤΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ800723
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΙ249607

Tags: , , , ,